ОГЛАСНА ТАБЛА

Идентификациони податоци

Историјат на училиштето

Средното училиште на Град Скопје гимназија „Никола Карев” – Скопје, е основано со Решение  на  Президиумот на АСНОМ  во декември 1944 година како прва Учителска школа во Народна Република  Македонија. Ова е важен настан за македонскиот народ кога наставата започнува да се изведува на мајчиниот македонски јазик, дотогаш непризнаван и забрануван…

Прочитај повеќе  

Мисија и визија

СУГС „Никола Карев“ како прва гимназија во Македонија денес е модерно училиште со долга традиција, квалитетен и стручен наставен кадар, современо опремено со компјутеризирани училници, спортска сала, библиотека со читална, еколошки уреден двор…

Прочитај повеќе  

Цели на училиштето

Општи и посебни цели на училиштето се: стекнување знаења, умеења и навики; развивање на интересите, способностите и творештвото кај младите; воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење; опремување на училиштето со современи наставни средства; подобрување на квалитетот на наставата, преку воведување современи наставни методи и форми и техники на работа и наставни средства…

Прочитај повеќе  

Програмски насоки

Во согласност со актуелните промени во образовниот систем, а земајќи ги предвид општите и посебните цели кои училиштето со својата работа треба да ги постигне, програмските насоки се определени од неколку аспекти и тоа…

Прочитај повеќе  

Запишување на ученици

Нивото на претходното образование кое е потребно за влез на новозапишани ученици во прва година е завршено деветгодишно основно образование. Кандидатите кои ќе ги исполнат условите од конкурсот, што го објавува Министерството за образование и наука на РМ, по претходно барање од училиштето, а во согласност со потребите и желбите на средината, стануваат редовни ученици во Средното училиште на Град Скопје „Никола Карев“…

Прочитај повеќе  

Менаџерски тим

Менаџерскиот тим на училиштето е составен од директорот на училиштето, помошник директорот и претседателите на стручните активи. Стручните активи се работни тела составени од наставници од исти или сродни наставни предмети. Претседателот на стручниот актив е наставник кој е избран од членовите на активот на почетокот од учебната година…

Прочитај повеќе  

Најнови Вести

VISIT BLOG

Најдобар пливач на државно првенство

Ученикот Петровски Давор oд II-4 беше прогласен за најдобар пливач на државното првенство кое се одржа во...

Две златни медаљи

Ученичката Миа Крстевска од I-3 на училишното државно првенство по пливање освои две златни медаљи...

РЕГИСТРАЦИЈА И НАЈАВА НА УЧЕНИЦИ