Nikola Karev

Општо

Менаџерскиот тим на училиштето е составен од Директорот на училиштето и претседателите на стручните активи. Стручните активи се работни тела составени од наставници од исти или сродни наставни предмети. Претседателот на стручниот актив е наставник кој е избран од членовите на активот на почетокот од учебната година.

Име и презиме Одговорност
Елизабета Марковска Ставревска Директор
Билјана Муфишовска Помошник директор
Митко Димовски Помошник директор
Марина Ристовска претседател на актив по македонски јазик и литература
Билјана Спиридонова претседател на актив по математика
Наташа Павловска претседател на актив по природни науки
Павлина Божиновска претседател на актив по уметност
Вјенцеслав Рангелов претседател на актив по спорт
Виолета Серафимовска претседател на актив по општествени науки