Nikola Karev

Совет на родители

Во училиштето постои Совет на родители кои го сочинуваат претставници на родителите кои не се вработени во училиштето. Советот на родителите ја следи воспитно-образовната работа и дава мислење за нејзино остварување. Советот на родители работи по програма за работа. Работата, бројот на членовите, начинот на избор и организацијта на Советот на родители се утврдени со Статут на училиштето.