Nikola Karev

Училиштен одбор

 • Училишниот одбор е орган на управување во училиштето. Тој брои дванаесет члена: тројца претставници од основачот на училиштето – Град Скопје, тројца претставници од родителите на учениците, еден член од Министерството за образование и наука, еден член од Стопанска комора и четири претставници од наставниците. Училишниот одбор на училиштето:

  • го донесува Статутот;
  • ја донесува Годишната програма за работа и го усвојува извештајот за работа;
  • распишува јавен оглас за именување на директор;
  • предлага годишен финансиски план до Министерството, предлага завршна сметка;
  • дава мислење во врска со приговор на наставник и стручен соработник за оценката на нивната работа;
  • дава мислење за именување и разрешување на директорот;
  • ја разгледува реализацијата на Годишната програма за работа;
  • разгледува и други прашања утврдени со Статутот на училиштето;

Членови на Училишниот одбор во СУГС гимназија ,,Никола Карев”

Име и презиме Претставник од Организација во која работи
Љупчо Ристевски Совет на Град Скопје „Берлони“ – управител
Невена Неделковска Совет на Град Скопје ЕЛЕМ – Скопје
Томислав Шишковски Совет на Град Скопје Пензионер
Наташа Антовска МОН Агенција за храна и ветеринарство
Славица Тодоровска Родители „Хемофарм“
Билјана Доневска Родители Собрание на Р. Македонија
Антонио Божиновски Родители СИТЕЛ телевизија
Нада Блажескаи Наставници СУГС гимн. „Никола Карев“
Тодор Пачаџиев Наставници СУГС гимн. „Никола Карев“
Александар Давидовски Наставници СУГС гимн. „Никола Карев“
Снежана Станкова Наставници СУГС гимн. „Никола Карев“
Ацо Спасовски Стопанска комора Стопанска комора