Nikola Karev

Општо инфо

Екстерно проверување на учениците во јавните средни училишта

Врз основа на Законот за средно образование како една од задачите на Државниот испитен центар е организирање и спроведување на екстерното проверување на учениците во основните и јавните средни училишта. Ова проверување Државниот испитен центар го организира и спроведува во соработка со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование, Центарот за стручно образование и обука и Државниот просветен инспекторат.

Во учебната 2009/10 и 2010/11 се спрове на примерок пробно екстерно проверување на учениците на територијата на Република Македонија.

Прашањна за екстерно

Дополнително инфо

Екстерно проверување