Nikola Karev

Воннаставни активности

Наставните планови за гимназиско образование, во учебната 2013/14 година ќе се подготвуваат во согласност со законските одредби за реализација на воспитно – образовната дејност од овој тип настава.

Наставниот план за гимназиско образование е конципиран во четири дела:

Во оваа област спаѓаат и сите случувања што ги организира Град Скопје групирани според следниве приоритети:

  • Унапредување на правата на учениците во рамките на средношколскиот образовен систем
  • Унапредување на здравјето на учениците и животната средина
  • Едукација и обука на средношколците за унапредување на вештините и знаењата од областа на претприемништвото, маркетингот и/или иноваторството
  • Организирање манифестации, културно-уметнички настани и паради за средношколците коишто завршуваат средно образование
  • Организирање соодветна манифестација за промоција на најдобрите матуранти од средните училишта на градот
  • Организирање форуми, работилници, натпревари и манифестации за збогатување на програмите за воннаставни активности и унапредување на активното учество на учениците во училишниот живот

Списокот на здруженија на граѓани и имиња на проектите кои тие ќе ги реализираат во средните училишта на Град Скопје:

Име на здружение Име на проект
Дирекција за култура и уметност Мај месец на матуранти (Матурска парада и промоција на првенци)
Социјални работници на Град Скопје Преку спорт до здрави животни навики
Економско образование на млади менаџери Социјално одговорно претприемаштво за иднината
СОС Детско село Зајакнување на средношколците без родителска грижа кон финасиска самостојност
Фондација Ново образование бизнис Креативен бизнис план за успешни претприемачи
Здружение за семејна психотерапија и системска пракса за Македонија – СПАСП Обука за млади претприемачи
Здружение Еко Вита Да се потсетиме зошто потсетувањето е во наша корист
Волонтерски центар Скопје Биди здрав вежбај во природа
Здружение на граѓани за подобрување на себеси и другите „СФЕРА“ Средношколски игри
Здружение за развивање уметност и културна соработка АРТ Медиа Невидлив круг
Здружение за психодрамско искуство и обука Јакоб Леви Морено Јас сум во ред, ти си во ред
Меморијален центар Никола Кљусев Човековите права на учениците
Здружение на граѓани Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ Со здрава храна до здрава младина

Во однос на проектот „Намалување на насилството и унапредување на безбедноста во училиштата-нулта толеранција за насилството во училиштата“ реализиран во 2011/12 и 2012/2013 година, училиштето има изготвено три документи на кои се работеше во рамките на овој проект и тоа:

  • Училишна политика
  • Училишни протоколи
  • Училиштен акционен план