ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА

Дополнителна настава се организира за ученици кои покажуваат континуирано слаби резултати во учењето, а особено ако имаат најмалку две слаби оценки, имаат слаби резултати по одреден наставен предмет, отсуствуваат од наставата по одреден наставен предмет и на барање на ученикот или неговиот родител (старател). Наставникот кој ја реализира наставата по наставниот предмет ги задолжува учениците кои имаат недоволни оценки за посета на дополнителна настава, а за учениците кои имаат послаби резултати по одреден наставен предмет или отсуствуваат од настава по одреден предмет, дополнителна настава се организира по проценка на наставникот.

Ученикот упатен на дополнителна настава во текот на еден месец посетува дополнителна настава најмногу по два наставни предмети со најмногу четири наставни часови по наставен предмет. Доколку ученикот за кој наставникот одредил задолжителна дополнителна настава не ги посетува часовите по дополнителна настава, ученикот добива неоправдан изостанок. За упатување на ученикот на дополнителна настава наставникот задолжително го известува класниот раководител кој го информира родителот (старателот).

 

ДОДАТНА НАСТАВА

Додатна настава се организира за учениците кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети (талентирани ученици). Наставникот е должен да им го понуди овој вид настава на учениците, а тие одлучуваат дали ќе ја посетуваат додатната настава.

 

КОНСУЛТАТИВНА И ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА

Консултативна настава ќе има во текот на целата учебна година за вонредните ученици и за учениците кои ќе полагаат поправни испити, како и за учениците кои сакаат да постигнат подобри резултати.

Подготвителна настава ќе се спроведува во согласност со потребите на учениците, особено во рамките на подготовките за полагање државна матура. Исто така ќе се организира за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на година, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.

Додатна, дополнителна настава и проектни активности во учебната 2013/14 година ќе се одржува по денови, според активи, од 13:00 до 13:45 часот по следниот редослед:

ДОДАТНА и ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА

се реализира во периодот од 13:00-13:45 часот

Р.б.ИмеПрезимеДодатнаДополнителна
1.ЕлизабетаМарковска Ставревска
2.Билјана Муфишовскапонеделник/петокчетврток
3.МајаФилиповскавторниквторник
4.ГорданаБлажевска Спиридонова
5.Кристина Ковачевска
6.КатеринаБанџо
7.Еленица Илиевскачетвртокпеток
8.СнежанаСтанковачетвртокпонеделник/вторник
9.МаринаРистовскасредасреда
10.ТатјанаЛаљекпонеделниксреда
11.БилјанаКостовапонеделниксреда
12.ИренаДобрескасредапонеделник
13.ДрагицаПановавторникчетврток
14.ЈулијанаЗафирова
15.Катерина Содиќпетокпеток
16.ЕмилијаНацевапонеделникпонеделник
17.БојанаКрајновиќ Петровскапетоквторник
18.
19.ТомоПангоскивторниквторник
20.АнаПотапетоксреда
21.Лилјана Лешниковскачетвртокчетврток
22.СаваДимовскапетоквторник
23.НадеПоп - Гавриловапонеделник среда
24.ЛидијаГелевскавторникчетврток
25.МоникаСилјановскачетвртокчетврток
26.ДаницаМитрескавторниквторник
27.СтанкаМиновскавторниквторник
28.ЗоранСимовскипонеделникпонеделник
29.НадаБлажескавторниквторник
30.ЕлаБилинскавторниксреда
31.Горица Илијоскавторникчетврток
32.НаташаПавловскапонеделникпонеделник/петок
33.ЗоранСтанковиќпонеделниксреда
34.ГорданаАрсовска
35.ЕлеонораСимоскачетвртоквторник
36.КатицаРистаќовска Стојановска
37.АнкицаТалескапонеделниквторник
38.СузанаАрсовасредапонеделник
39.Наташа Стојчевскачетвртокпеток
40.ЖаклинаСтојановскапетокчетврток
41.БилјанаСпиридоновачетвртокпонеделник
42.ЈованкаТренчева Смилескивторниксреда
43.ЈованПопоскипонеделникпеток
44.ЛилјанаВојнескапонеделникпонеделник
45.ЕмилијаТрајковскавторникпеток
46.МарицаШиндиловскасредавторник
47.ИгорЈаневчетвртоквторник
48.БорчеМилошескивторниксреда
49.ЕмилијаЈовановска
50.Јасмина Беличанскасредапонеделник
51.ЕмилијаРистановскапонеделниквторник
52.АлександарОрдевсредасреда
53.Ана Кондовскасредасреда
54.ВалентинаБогоевскавторникпеток
55.ВиолетаСерафимовскапонеделниквторник
56.ЕлвираМустафавторниквторник
57.ТодорПачаџиевчетвртокчетврток
58.СнежанаБошковскачетвртокчетврток
59.ТониНиколовскипонеделникпонеделник
60.АлександарДавидовскисредачетврток
61.ЕмилијаСимоновскасредасреда
62.ВалентинаПанџаровавторниквторник
63.СунчицаБелинска Андовчетвртокчетврток
64.
65.ДелфинаСерафимовскачетвртокчетврток
66.Милена Симовскасредасреда
67.ЕлизабетаМихајловиќзависно од натпреварипонеделник
68.РосицаКостовазависно од натпреваривторник
69.ВјенцеславРангеловзависно од натпреварипонеделник
70.МаријаБожовиќ Сталетовиќвторниквторник
71.ЈанеЏабирскивторникпеток
72.ИлијаИвановскичетвртокчетврток