Име и презимеРаботни задачи
Еленица Илиевскапроф. по македонски јазик
Билјана Костовапроф. по македонскијазик
Татјана Лаљекпроф. по македонскијазик
Ирена Добрескапроф. по македонскијазик
Снежана Станковапроф. по македонски јазик
Марина Ристовскапроф. по македонски јазик
Драгица Пановапроф. по македонски јазик
Јулијана Зафировабиблиотекар
Анкица Талескапроф. по математика
Наташа Стојчевскапроф. по математика
Сузана Арсовапроф. по математика
Јованка Тренчева Смилескипроф. по математика
Билјана Спиридоновапроф. по математика
Жаклина Стојановскапроф по математика
Наде Поп-Гавриловапроф. по италјански јазик
Билјана Муфишовскапроф. по англиски јазик
Маја Филиповскапроф. по англиски јазик
Катерина Содиќпроф. по англиски јазик
Емилија Нацевапроф. по англиски јазик
Бојана Крајновиќпроф. по англиски јазик
Пангоски Томопроф. по германски јазик
Ана Потапроф. по германски јазик
Лешниковска Лилјанапроф. по француски јазик
Димовска Савапроф. по француски јазик
Моника Силјановскапроф. по латински јазик
Гелевска Лидијапроф. по латински јазик
Гордана Арсовскапроф. по физика
Наташа Павловскапроф. по физика
Станковиќ Зоранпроф. по физика
Нада Блажескапроф. по хемија
Ела Билинскапроф. по хемија
Горица Илијоскапроф. по хемија
Станка Миновскапроф. по биологија
Даница Митрескапроф. по биологија
Зоран Симовскипроф по биологија
Лилјана Војнескапроф. по географија
Јован Попоскипроф. по географија
Емилија Трајковскапроф. по географија
Игор Јаневпроф. по историја
Марица Шиндиловскапроф. по историја
Борче Милошевскипроф. по историја
Емилија Јовановскапроф. по историја
Богоевска Валентинапроф. по филозофија
Серафимовска Виолетапроф. по филозофија
Мустафа Елвирапроф. по филозофија
Бошковска Снежанапроф. по бизнис и менаџмент
Пачаџиев Тодорпроф. по бизнис и менаџмент
Тони Николовскипроф. по бизнис и менаџмент
Симоновска Емилијапроф. По социологија
Панџарова Валентинапроф. По социологија
Александар Давидовскипроф.по вовед во правото
Елеонора Симоскапроф. по информатика
Катица Ристаќоскапроф. по информатика
Александар Ордевпроф. по ликовна уметност
Ана Кондовскапроф. по ликовна уметност
Јасмина Беличанскапроф. по музичкауметност
Емилија Ристановскапроф. по музичкауметност
Вјенцеслав Ранѓеловпроф. по спорт
Елизабета Михајловиќпроф. по спорт
Росица Костовапроф. по спорт
Јане Џабирскипроф. по спорт
Марија Божовиќ Сталетовиќпроф. по спорт
Илија Ивановскипроф. по спорт
Николина Иваноскапроф. по психологија
Делфина Серафимовскапроф по педагогија