Огласна табла

Драги ученици

Драги ученици, Од името на сите вработени во СУГС гимн.„Никола Карев“,секако и од свое име, ви посакувам среќен и успешен почеток во учебната 2018/19 година. Вам, на  учениците кои оваа година првпат се запишувате во нашата гимназија , ви се залагодаруваме за изборот  што го направивте и се надеваме дека вашите очекувања ќе бидат исполнети. […]

DETAIL
Окт
01

Комуникациски протокол

Поради комплексноста на функционирањето на едно училиште, овој комуникациски протокол има за цел да ја олесни работата на сите…

By Администратор | Огласна табла
DETAIL
Окт
01

Правилник

Правилник за однесување и облекување на вработените и учениците во училиштето…

By Администратор | Огласна табла
DETAIL
Окт
01

Куќен ред и кодекси

Сппред Закпнпу за среднп пбразпвание и впспиуание, какп и Суаууупу на Училишуеуп,
ученициуе имаау права кпи ги псуваруваау преку насуавауа и другиуе пблици на впспиунп-пбразпвна
рабпуа…

By Администратор | Огласна табла
DETAIL
TOP