Огласна табла

Ное
07
Окт
01

Упис во I година 2017/18

Врз основа на член 42 од Законот за средното образование (Сл.весник бр. 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 10/15, 98/15,145/15 и 30/16), член 44, 45 и 146 од Статутот на Средното училиште на Град Скопје гимназија „Никола Карев“ – Скопје…

By Администратор | Огласна табла
DETAIL
Окт
01

Почеток на 2017/18 учебна година

Новата 2017/18 учебна година започнува во понеделник – 04.09.2017 година…

By Администратор | Огласна табла
DETAIL
Окт
01

Комуникациски протокол

Поради комплексноста на функционирањето на едно училиште, овој комуникациски протокол има за цел да ја олесни работата на сите…

By Администратор | Огласна табла
DETAIL
Окт
01

Правилник

Правилник за однесување и облекување на вработените и учениците во училиштето…

By Администратор | Огласна табла
DETAIL
Окт
01

Куќен ред и кодекси

Сппред Закпнпу за среднп пбразпвание и впспиуание, какп и Суаууупу на Училишуеуп,
ученициуе имаау права кпи ги псуваруваау преку насуавауа и другиуе пблици на впспиунп-пбразпвна
рабпуа…

By Администратор | Огласна табла
DETAIL
TOP