Обука на темата деловна етика

Обука на темата деловна етика

Целокупниот кадар на нашата гимназија беше на обука во Струга на темата ДЕЛОВНА ЕТИКА – развивање на професионализмот во извршување на работните задачи, професионалниот однос кон учениците, родителите, наставниците и останатите вработени во училиштето.