Менаџерскиот тим на училиштето е составен од директорот на училиштето, помошник директорот и претседателите на стручните активи. Стручните активи се работни тела составени од наставници од исти или сродни наставни предмети. Претседателот на стручниот актив е наставник кој е избран од членовите на активот на почетокот од учебната година.

Име и презимеОдговорност
Елизабета Марковска СтавревскаДиректор
Снежана Станковапретседател на актив по македонски јазик и литература
Сузана Арсовапретседател на актив по математика и информатика
Лидија Гелевскапретседател на актив по странски јазици
Јован Попоскипретседател на актив по природни науки
Емилија Ристановскапретседател на актив по уметност
Марија Божовиќ Сталетовиќпретседател на актив по спорт
Валентина Богоевскапретседател на актив по општествени науки