СУГС Никола Карев – Статут

Годишна програма – 2017/2018

Извештај за работа – 2016/2017

Куќен ред и кодекси

Комуникациски протокол

Интерен правилник за оценување на учениците

Правилник за екскурзии

Постапка за екскурзија

Правилник за надомест на штети

Правилник за однесување и облекување

Протокол за дроги

Протокол за насилство

Протокол за спортска сала 1

Протокол за спортска сала 2

Протокол за употреба на алкохол