Телефон: 02-307-2208

ЗА УЧИЛИШТЕТО

Историјат
За патронот - Никола Карев
Директор
Помошник Директор
Педагошко психолошка служба
Секретар
Библиотекар
Статут на училиштето
Годишна програма
Завршна сметка
Одбор на родители
Совет на родители