Телефон: 02-307-2208

НАСТАВЕН КАДАР

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Француски јазик
Италијански јазик
Латински јазик
Математика
Информатика, Програмски јазици
Физика
Хемија
Биологија
Географија
Историја
Спорт и спортски активности
Музичка уметност
Ликовна уметност
Бизнис, Менаџмент и Економија
Филозофија, Логика, Етика
Социјологија, Вовед во право
Педагогија, Психологија